http://delecta.se/http://financialevenings.se/YouTube


All information samt alla tjänster och erbjudanden som finns på webbtjänsten, eller i andra applikationer och programvaror, riktar sig inte till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Om uppgifter från Unqouted, av vad slag det vara må, ändå antas av någon sådan person eller något sådant företag, får detta lämnas obeaktat. Samtliga besökare till denna hemsida, såväl privatpersoner som företag, förutsätts ha läst igenom och godkänt följande villkor:

Unqouted och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på Unqouted webbtjänst direkt eller indirekt, kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av webbtjänstens innehåll. Unqouted och dess innehållsleverantörer ansvarar inte i förhållande till användaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos Unqouted eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar eller rentav till att hela webbtjänsten går ned och upphör att fungera oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl.

Unqouted har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras hos Unqouted. Unqouted har heller inget som helst ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från Unqouted leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida.Varken Unqouted eller webbtjänstens innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras på webbtjänsten. Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Unqouted påminner om att handel med värdepapper är förenat såväl med stora möjligheter som med stora risker. Unqouted friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar på webbtjänsten presenterad information i egen handel. Den som väljer att följa på webbtjänsten angivna rekommendationer bär själv hela risken för sina handlingar eller underlåtenhet. Unqouted bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom Unqouted används eller tolkas.

Användare äger rätt att för personligt bruk använda webbtjänsten och dess innehåll enligt de regler som Unqouted anger. Användare äger inte rätt att publicera eller vidaredistribuera innehåll så vida inte annat överenskommes med Unqouted. Det är heller inte tillåtet att – maskinellt eller på annat vis, via program eller annorledes – inhämta eller bearbeta material, på andra sätt än vad som uttryckligen medges av Unqouted Såsom kund hos Unqouted kan speciella avtal som reglerar vad som gäller för sådant användande ha ingåtts.Användare äger inte rätt att använda innehållet i samband med utställande av, handel med, marknadsföring av eller promotion för investeringsprodukter utan ett skriftligt godkännande från Unqouted, dess innehållsleverantör eller tredje man som äger rätten till innehållet.Innehållet som presenteras på Unqouted webbtjänst tillhör Unqouted eller dess innehållsleverantörer och är immaterialrättsligt skyddat.

Unqouted är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som användaren kan lida på grund av händelse som beror på omständigheter utanför Unqouteds kontroll, såsom till exempel explosion, eld, översvämning eller annan olyckshändelse, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och förändringar i lagar och bestämmelser eller annat agerande av myndighet. Förbehållet i fråga om strejk eller annan arbetskonflikt gäller även om Unqouted själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Utöver vad som normalt förstås med händelser utanför Unqouted kontroll ska vidare anses en händelse som gör tillhandahållande av webbtjänsten mer kostsamt eller betungande för Unqouted jämfört med de ursprungliga förutsättningarna. Unqouted är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta användaren för skada om Unqouted varit normalt aktsamt.

Det åligger Unqouteds leverantörer att tillämpa gällande lagstiftning gentemot användare av tjänsten. Leverantörerna upprättar, underhåller och ansvarar för det material som publiceras på webbtjänsten och de produkter eller tjänster som erbjuds på Unqouteds webbtjänst.

Personuppgifter som lämnas i vid registrering som medlem på sajten används bara i syfte att upprätta en korrekt avräkningsnota. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Unqouted komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, exempelvis uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, Bank-ID, SPAR samt Bolagsverket. Detta för att få en korrekt mantalsskrivningsadress. Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som Unqouted behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig av dig undertecknad begäran härom till Unqouted Till samma adress kan du begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Aktierna på Unqouted är onoterade och har en begränsad likviditet jämfört med många aktier på börsen. Detta kan medföra att du som kund inte kan köpa eller sälja aktier med samma frekvens.

Informationen från bolagen på Unqouted är av naturliga skäl inte av samma kvalitet som från börsnoterade bolag.

Generellt är riskerna större i mindre och relativt nystartade företag. Denna typ av företag är vanliga på Unqouted.

Att aktie historiskt stigit i värde innebär inga garantier för framtiden. Investerat belopp kan gå helt förlorat.


VÅRA PARTNERS:

VPZ Requity NVR Delecta
unqouted.se

unqouted.se · Kontakt · Cookies & säkerhet